Dina's Kraam   net even anders
Nederlands 
  Home
Bestellen en verzenden Algemene leveringsvoorwaarden Contact Links
Producten
Quilts
Slaapzakken
Omafoontjes Horhistorische kleedjes
Haaksels & Breisels
Extra
Wie zijn wij
Nieuwsbrief

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, reparaties en overeenkomsten van Dina's Kraam zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk of per e-mail worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Dina's Kraam zijn vrijblijvend en Dina's Kraam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dina's Kraam. Dina's Kraam is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dina's Kraam dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een bestelling wordt 10 dagen gereserveerd en komt te vervallen indien het verschuldigde bedrag na het verstrijken van deze 10 dagen niet staat bijgeschreven op opgegeven rekeningnummer.

Artikel 3. prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en binnen Nederland inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalingen geschieden uitsluitend door vooruitbetaling.

Artikel 4. levering
4.1 De door Dina's Kraam opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt na het voldaan hebben van de betaling hiervoor en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u

Artikel 5. eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Dina's Kraam verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van verzending op u over.

Artikel 6. retourneren en aansprakelijkheid
6.1 Het retourneren van een bestelling dient binnen 7 dagen na levering te geschieden en hier dient vooraf melding van te worden gemaakt aan Dina's Kraam.
6.2 Bestellingen die in opdracht van u zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen met Dina's Kraam.
6.3 De kosten van de te retourneren artikelen zijn voor uw rekening. De betaling wordt aan u geretourneerd indien de geretourneerde bestelling in oorspronkelijke staat verkeerd (en ongewassen) en in dezelfde onbeschadigde verpakking.

Artikel 7. bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dina's Kraam dan wel tussen Dina's Kraam en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en  Dina's Kraam, is Dina's Kraam niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dina's Kraam.

Artikel 8. overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dina's Kraam ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat  Dina's Kraam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dina's Kraam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. persoonsgegevens/privacy
9.1 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door Dina's Kraam gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
Nieuw
 
Gevoerd vest in grijs en roze
Gevoerd vest in grijs en roze mt 92
 
Dromer turquoise
Dromer turquoise 9 - 18 mnd
Bestellen en verzenden Algemene leveringsvoorwaarden Contact Links